• Problematika biocídov

Co je to

Čo sú to biocídy?

Biocídy sú látky pridávané do kozmetických výrobkov alebo detergentov a pozostávajú z jednej alebo viacerých účinných látok: Tieto biocídne zložky sú určené na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov. Tiež zabraňujú ich škodlivému účinku alebo zabezpečujú ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu. Výrobky, ktoré obsahujú biocídy môžeme povedať, že majú biocídny účinok.

Na druhej strane okrem pozitívneho účinku ochrany zdravia ľudí a zvierat voči škodlivým mikroorganizmom pri prekročení limitov biocídnych zložiek v rôznych prípravkoch môžu predstavovať aj riziko pre zdravie ľudí. Práve z tohto dôvodu sú regulované a ich schvaľovanie a registrácia podlieha náročnému procesu.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Túto službu ponúkame ako pomoc pri registrácii alebo schvaľovaní na kontrolných úradoch a Ministerstve hospodárstva. Pritom samozrejme berieme ohľad na platnú legislatívu a iné požiadavky na biocídne prípravky.

Je dokument povinny

Je táto registrácia a schvaľovanie potrebné?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

V prípade, že sa zodpovedná osoba, ktorá vyrába alebo distribuuje a umiestňuje výrobky s biocídnym účinkom na trh plánuje vyrábať podobné výrobky s týmto označením na etikete alebo sa pohybuje v tejto problematike tak registrácia, schválenie alebo verifikácia je povinná.

Hovorí o tom nasledovná legislatíva:

– NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

– NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

a ďalšia legislatíva, ktorá nadväzuje na túto problematiku.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak sa nebudem riadiť legislatívou a budem ignorovať registráciu a schvaľovanie?

Po vybavení týchto vecí musím niečo aj vykonávať na prevádzke?

V prípade, že zodpovedná osoba či vedome alebo nevedome bez registrácie, schválenia alebo verifikácie bude na trh umiestňovať produkty, ktoré obsahujú biocídy bez ohľadu na to či ju deklaruje alebo nie aj na etikete bude musieť stiahnuť výrobky z trhu a zaplatiť finančnú pokutu, ktorú určí príslušný štátny orgán.

Pokiaľ už máte všetko vybavené, zaregistrované, overené a v súlade s platnými predpismi, stačí sa držať procesov, receptúry a sledovať legislatívu.  

Revizia dokumentu

Je potrebné vykonať aj aktualizáciu alebo zmeny pri biocídnych prípravkoch?
Ak áno kedy?

Pri akejkoľvek zmene receptúry alebo etikety pri produktoch, kde sa používa biocídny prípravok je potrebné overiť si či v legislatíve nenastali zmeny a či je potrebné vykonať úpravy aj v dokumentácii a registrácii alebo overení danej zložky a výrobku.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.