• HACCP

Co je to

Čo je to?

Skratka HACCP pochádza z anglického slova „hazard analysis critical control points“ a v preklade znamená analýza nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov. HACCP systém sa na Slovensku aplikuje a je legislatívne povinný už vyše 15 rokov. Plán HACCP sa využíva hlavne v potravinárstve a gastronómii teda všade tam kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami. Systém HACCP má 7 princípov na ktorých je založený a špecifické pravidlá podľa, ktorých sa tento plán vypracováva. Vypracovanie haccp a jeho následná aplikácia na prevádzke ma preventívny charakter tým, že minimalizuje riziká, ktoré ohrozujú bezpečnosť potravín. V rámci haccp sa určujú kritické kontrolné body v procesoch na prevádzke, kde môže vzniknúť určité riziko, ktoré je neiustálne monitorované a v prípade prekročenia stanovených limitov sa následne aplikujú určené nápravné opatrenia.

HACCP plán zahŕňa všetky procesy na prevádzke od samotného príjmu surovín až po výdaj pokrmov alebo expedíciu finálnych produktov na trh po konečného spotrebiteľa.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem vypracovať tento systém?

Naše služby je možné využiť kedykoľvek, či ste začiatočníkom v oblasti potravinárstva a gastronómie a plánujete sa pustiť do podnikania, alebo už máte prax a potrebujete poradiť pri novej prevádzke, modifikácie pôvodnej, spustení nových procesov alebo akýchkoľvek iných zmien. HACCP dokumentáciu je potrebné mať vypracovanú a implementovanú na prevádzke vždy pred spustením prevádzky, ktorú musí schváliť príslušný úrad hygieny – RVPS (regionálna veterinárna a potravinová správa) alebo RÚVZ (regionálny úrad verejného zdravotníctva).

Okrem plánu podľa typu prevádzky musí mať každá fyzická alebo právnická osoba spracované a aplikované aj iné dokumenty, ktoré sú povinné a nadväzujú sa na neho ako je sanitačný program, prevádzkový poriadok, metrologický progam, reklamačný poriadok, vysledovateľnosť potravín atď.

Vypracovanie všetkých týchto dokumentov Vám vie poskytnúť aj naša spoločnosť o čom sa viac dozviete kliknutím sem.

Je dokument povinny

Je dokumentácia HACCP povinná?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Vypracovanie HACCP a jeho následná aplikácia na prevádzke je povinná o čom hovorí aj legislatíva. Hovorí o tom nasledovná legislatíva:

  • Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 152/1995 Z. Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách.
  • ďalšie predpisy…

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak HACCP plán nebudem mať vypracovaný a nebudem sa ním riadiť?

V prípade ak prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje gastro prevádzku alebo dováža, skladuje, vyrába a predáva potraviny alebo pokrmy  ignoruje zákony a nemá vypracovanú alebo zle vypracovanú dokumentáciu a neschválené priestory na túto činnosť tak pokutu a výšku pokuty určia štátne orgány a to RVPS a RÚVZ. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur. Rovnaké podmienky platia aj pre nevypracovanú alebo zle vypracovanú dokumentáciu.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu HACCP systému?
Ak áno kedy?

Revíziu a aktualizáciu dokumentácie je potrebné robiť vždy keď nastane väčšia zmena na prevádzke či už sa tá zmena týka ľudských zdrojov, procesov na prevádzke, technológie, infraštruktúry alebo legislatívy tak aby dokumentácia bola aktuálna.

Okrem uvedených služieb v rámci gastronómie aj potravinárstva ponúkame aj ďalšie služby a školenia o ktorých sa viac dozviete tu.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Výrobcov potravín

Od najmenších výrobcov potravín až po medzinárodné koncerny, ktoré majú široké portfólio potravín a výrobkov.

Maly vyrobcovia

Gastro prevádzky

Pre všetky gastro prevádzky od mobilných stánkov cez závodné jedálne, rýchle občerstvenie až po špičkové reštaurácie.

Velky vyrobcovia

Sklady potravín

Pre všetkých prevádzkovateľov, ktorý skladujú a predávajú ďalej produkty potravinárskeho charakteru.

Distributory kozmetiky

Distribúrov a predajne

Pre distribútorov potravín cez maličké predajne, maloobchod až po obchodné reťazce.