• Vypracovanie
    dokumentácie

Co je to

Aký typ dokumentácie vypracujete? Okrem normy STN EN ISO 22716 čo ešte potrebujem?

Naša spoločnosť poskytuje vypracovanie všetkých typov potrebnej dokumentácie v oblasti výroby kozmetiky. Vieme Vám na mieru vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu či sa to týka prevádzky, kozmetických výrobkov alebo etikety produktov.

Základným dokumentom na schválenie a otvorenie prevádzky je správna výrobná prax podľa normy STN EN ISO 22716 na ktoré sa nadväzujú ďalšie dokumenty ako sanitačný program, metrologický program, a iné potrebné dokumenty.

Podľa typu prevádzky sa vypracováva aj jednotlivá dokumentácia čo závisí od komplikovanosti procesov a typov výrobkov, ktoré sa budú na prevádzke vyrábať.

Čo sa týka samotného kozmetického výrobku, kde predpokladom je schválená výroba tak na každý výrobok je tiež potrebné vypracovať určitú dokumentáciu. Dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať pre každý výrobok je technická špecifikácia produktu, posúdenie bezpečnosti, oznámenie do CPNP portálu…To znovu závisí od toho o aký produkt sa jedná.

Dokumentácia musí byť vypracovaná odborne kompetentnou osobou a musí súhlasiť s legislatívou, kde budú zahrnuté všetky aktuálne a platné informácie týkajúce sa výrobných priestorov a výrobkov.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem mať vypracovanú dokumentáciu?

Dokumentáciu a všetky smernice či sa týkajú priestorov alebo kozmetických výrobkov musí mať zodpovedná osoba vypracované sa schválené ešte pred spustením výroby a umiestnením výrobku na trh.

Všetky dokumenty musia spĺňať náležitosti platných noriem a zákonov a musí ich schváliť aj RÚVZ.

Je dokument povinny

Je vypracovanie dokumentácie povinné?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Vypracovanie jednotlivej dokumentácie je povinné a je legislatívne dané. Vypracovanie jednotlivej dokumentácie závisí od portfólia a typu výrobkov, ktoré bude zodpovedná osoba vyrábať a umiestňovať na trh, ďalej infraštruktúry a vybavenia prevádzky, platnej legislatívy, požiadaviek úradov a noriem.

V rámci našich služieb poskytujeme na požiadavku zákazníka buď jednotlivé spracovanie dokumentácie alebo aj komplexné. Niektoré platné nariadenia a normy sú priradené k jednotlivým službám.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak nebudem mať dokumentáciu vypracovanú a aplikovanú?

Ak zodpovedná osoba, ktoré vyrába, dováža a umiestňuje kozmetické produkty na trh ignoruje legislatívu a nemá schválené priestory na túto činnosť, nemá vypracovanú dokumentáciu správnej výrobnej praxe podľa normy STN EN ISO 22716 alebo dokumenty v informačnej zložke podľa platnej legislatívy tak výšku pokuty určia štátne orgány a to ÚVZ a RÚVZ.

Či sa jedná o nevypracovanú alebo zle vypracovanú dokumentáciu a opakovanie porušenia zákonov pokuta sa môže niekoľkonásobne navýšiť.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu dokumentácie?
Ak áno kedy?

Áno je to povinné. Revízia dokumentácie a jej frekvencia závisí hlavne od zmien ktoré sa vykonajú buď na infraštruktúre priestorov, technologického vybavenia, vyrábaných produktoch logistike a iných skutočnostiach. Dokumentácia vždy musí súhlasiť s danou skutočnosťou, musí byť platná s ohľadom na legislatívu a iné požiadavky.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.