• CPNP
  alebo Cosmetic Products Notification Portal

Co je to

Čo je to CPNP?

Skratka CPNP alebo Cosmetic Products Notification Portal znamená v preklade portál na oznamovanie kozmetických produktov. Je to online systém oznamovania vytvorený na účely uplatňovania nariadenia EP a Rady (ES) 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Tento portál bol sprístupnený 11.01.2012 na stránkach Európskej komisie a slúži ako centrálne oznamovacie miesto pre kozmetické výrobky v Európskej Únii. Cieľom tohto portálu je zhromaždiť všetky údaje a informácie o kozmetických výrobkov, ktoré sa v rámci EÚ uvádzajú do obehu.

Údaje ktoré sú povinné a ktoré sa oznamujú do CPNP portálu sú informácie ako:

 • kategória kozmetických výrobkov,
 • pôvodný (originálny) názov alebo názvy umožňujúce jeho konkrétnu identifikáciu
 • meno zodpovednej osoby
 • adresu, na ktorej je uložená informačná zložka o výrobku
 • krajinu pôvodu v prípade dovozu
 • členský štát, v ktorom bol výrobok uvedený na trh
 • kontaktné údaje o fyzickej osobe, na ktorú sa možno v prípade potreby obrátiť
 • zloženie, fotografia produktu a iné…

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Službu oznamovania kozmetických výrobkov môžete využiť v prípade, že si neviete s registráciou do CPNP a oznamovaním kozmetických produktov rady alebo je to spôsobené nedostatkom času. Tak túto službu môžete nechať na nás. O všetko ostatné sa postaráme.

Je dokument povinny

Je povinné oznamovať výrobok do CPNP portálu?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Áno oznamovanie kozmetických výrobkov do portálu CPNP je povinné. Zodpovedné osoby alebo prevádzkovatelia musia povinne vykonávať oznámenie údajov o kozmetických výrobkoch do CPNP a to pred uvedením na trh:

– výrobca, ktorý ma sídlo alebo miesto podnikania v Európskej únii,

– dovozca, ktorý ma sídlo alebo miesto podnikania v Európskej únii, ktorý uvedie na európsky trh výrobok vyrobený,

a.) mimo územia EÚ,

b.) na území EÚ a následne vyvezený z územia EU,

–  iná fyzická alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území EÚ, ktorá je poverená výrobcom so sídlom alebo miestom podnikania na území EÚ, dovozcom so sídlom alebo miestom podnikania na území EÚ alebo výrobca, ktorý má sídlo podnikania mimo EÚ a výrobky vyrába na území EÚ, a iná osoba toto poverenie písomne príjme,

– distribútor, ktorý uvedie na trh výrobok pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo výrobok, ktorý je už na trhu uvedený zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými predpismi (napríklad veľkospotrebiteľské balenie rozdelí do menších balení).

Hovoria o tom nasledovné právne predpisy:

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch
 • ďalšie predpisy…

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať alebo ak nevykonám oznámenie o kozmetickom produkte do CPNP portálu?

Ak zodpovedná osoba, ktorá dováža, vyrába alebo distribuuje kozmetické produkty ignoruje legislatívu a povinné požiadavky a nemá všetky kozmetické výrobky zaregistrované v CPNP podľa platnej legislatívy tak, konkrétnu výšku pokuty určia štátne orgány a to ÚVZ a RÚVZ. V prípade opakovaného porušenia platných predpisov sa táto pokuta niekoľkonásobne navyšuje a dokonca môže hroziť aj zákaz predaja.

Revizia dokumentu

Je potrebné vykonávať aj revíziu alebo aktualizáciu tohto dokumentu? Ak áno kedy?

Musím daný dokument mať na prevádzke alebo ho implementovať?

Pri každej zmene kozmetického výrobku či už je to zmena receptúry, zmeny podnikateľského subjektu, skončení výroby, pri zmenách balenia, logistických dát alebo grafiky a textov etikety je potrebné vykonávať aktualizáciu daného dokumentu v CPNP portáli.

Oznámenie údajov o kozmetických výrobkoch do CPNP sa podáva elektronicky. Následne sa z daného portálu urobí výpis vo forme pdf, ktorý je potrebné priložiť do informačnej zložky o kozmetickom výrobku a uchovávať na prevádzke, aby bol k dispozícii kontrolným úradom.

CPNP býva taktiež súčasťou informačnej zložky.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.