• Správna výrobná prax
    a prevádzkový poriadok

Co je to

Čo je to správna výrobná prax a prevádzkový poriadok pre kozmetickú výrobu?

Dokument alebo smernica, ktorú nazývame správna výrobná prax alebo prevádzkový poriadok je riadený dokument, ktorý sa vypracováva podľa určitých noriem, štandardov, legislatívy a pokynov štátnych orgánov. Správna výrobná prax alebo prevádzkový poriadok obsahuje súbor opatrení, procesov,  činností a pokynov, ktoré sa na prevádzke vykonávajú a implementujú. Tento súbor je charakterizovaný typom  prevádzky, produktami, ktoré sa v nej vyrábajú, skladujú, distribuujú alebo predávajú.

Každá smernica a dokumentácia musí byť vypracovaná osobite pre každú jednu prevádzku, čo súvisí s tým aké procesy budú na prevádzke prebiehať a aké produkty sa tu budú vyrábať. Dokumentácia závisí tiež od infraštruktúry, technológie a procesov, ktoré zahŕňajú samotný nákup, príjem surovín, skladovanie, výrobu, etiketovanie a  expedíciu výrobkov určených na predaj pre zákazníka. Tiež je potrebné spomenúť, že samotná smernica nie je sama o sebe postačujúca ale na ňu sa nadväzujú aj iné povinnosti, dokumenty a podporné procesy. Procesy sú riadené od plánovania výroby až po predaj a zabezpečujú dodržiavanie legislatívnych podmienok, kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Jedná sa o sanitačný program, metrologický plán, systém vysledovateľnosti, nezhodné výrobky, havarijný plán a ďalšie.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Prevádzkový poriadok alebo správna výrobná prax musí byť vypracovaná podľa aktuálne platnej normy pre kozmetickú výrobu STN EN ISO 22716.  Dokument správnej výrobnej praxe ale aj iné povinné smernice a dokumenty v závislosti od typu prevádzky musia byť vypracované a implementované už pri otvorení prevádzky. Prevádzku schvaľuje príslušný orgán RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva). Následne po schválení a spustení výroby musí byť daná dokumentácia správne aplikovaná podľa určenia. Všetky procesy a nariadenia musia byť plnené až pokiaľ prevádzka neukončí svoju činnosť.

Je dokument povinny

Je tento dokument povinný?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Pre správnu výrobnú prax je aktuálne platná norma STN EN ISO 22716. Uvedená norma je smernica, kde sú ustanovené organizačné a praktické požiadavky a to konkrétne na ľudské zdroje, administratívne úkony ako aj samotné technické procesy a postupy, ktoré zásadné vplývajú na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktoré sa produkujú na danej prevádzke.

Norma STN EN ISO 22716 popisuje požiadavky týkajúce sa celého výrobného procesu kozmetických výrobkov a to cez príjem, skladovanie, výrobu, kontrolu surovín a finálnych produktov ako aj expedíciu na trh k zákazníkovi.

Na túto normu nadväzuje aj ďalšia legislatíva, ktorá priamo súvisí a to zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR . 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať?

Sankcie a pokuty hrozia v prípade ak podnikateľ teda fyzická alebo právnická osoba, ktorá dováža, skladuje, vyrába alebo predáva kozmetické produkty ignoruje legislatívu a nemá vhodné a schválené priestory na túto činnosť alebo nemá vypracovanú dokumentáciu správnej výrobnej praxe podľa platnej legislatívy a normy STN EN ISO 22716. Určitú výšku pokuty určia štátne orgány a to ÚVZ a RÚVZ a postúpujú podľa platnej legislatívy. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur. Rovnaké podmienky platia aj pre nevypracovanú alebo zle vypracovanú dokumentáciu

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu tohto dokumentu?
Ak áno kedy?

Aktualizáciu alebo revíziu správnej výrobnej praxe je nutné robiť vždy pri zmene legislatívnych požiadaviek alebo pri akejkoľvek zmene na prevádzke. Tieto zmeny sa môžu týkať infraštruktúry, výrobných podmienok, zmene receptúr, inej technológie, personálu a iných faktorov. To samozrejme súvisí aj od veľkosti rozsahu zmien.

V rámci služieb, ktoré poskytujeme vieme ponúknuť okrem aktualizácie smerníc aj dopracovanie chýbajúcich dokumentov. Ďalej vieme poskytnúť dopracovanie a poradenstvo k nápravným opatreniam pre nedostatky, ktoré boli zistené auditom štátnych orgánov alebo súkromných certifikačných spoločností.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.