• Karta bezpečnostných údajov – KBÚ

Co je to

Čo je to karta bezpečnostných údajov – KBÚ?

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je riadený dokument v ktorom sa nachádzajú kompletné údaje o látke alebo zmesi pre použitie na kontrolu chemických látok na pracovisku.

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) má informatívny charakter pre ľudí, ktorý s danou chemikáliou pracujú o nebezpečenstvách vrátane tých, ktoré sa týkajú životného prostredia. Karta bezpečnostných údajov nazývaná v skratke aj KBÚ tiež obsahuje aj potrebné informácie o bezpečnostných opatreniach, teda slúži ako prevencia.

Karta bezpečnostných údajov ma svoju štruktúru a musí obsahovať všetky potrebné informácie o danej zložke, ktoré sú stanovené legislatívou. Sú to konkrétne údaje týkajúce sa identifikácie látky alebo zmesi, nebezpečenstiev, toxikologické a ekologické informácie, údaje o zložení, opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia, nápravné opatrenia, ako je potrebné danú zložku skladovať, likvidovať ako aj fyzikálno chemické vlastnosti a ďalšie informácie k danej zložke na ktorú sa KBÚ vzťahuje.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem mať kartu bezpečnostných údajov – KBÚ?

Vypracovanie karty bezpečnostných údajov je potrebné pred umiestnením kozmetického výrobku na trh spolu s inou nevyhnutnou dokumentáciou a tvorí súčasť informačnej zložky kozmetického výrobku.

Je dokument povinny

Je tento dokument povinný?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Karta bezpečnostných údajov je povinná a je presne stanovaná legislatívou. Každá zodpovedná osoba, ktorá umiestňuje kozmetický výrobok na trh musí mať zostavený tento dokument kompetentnou osobou, ktorá absolvovala príslušné školenia vrátane preškolení a má príslušné vzdelanie v tejto oblasti.

Hovorí o tom nasledovná legislatíva:

– NARIADENIE KOMISIE (ES) 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

– Nariadenie Komisie č. 830/2015/EÚ a karte bezpečnostných údajov

a ďalšie súvisiace predpisy.

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať?

V prípade absencie tohto dokumentu hrozí finančná pokuta, ktorú určí príslušný orgán RÚVZ alebo ÚVZ a rovnako aj stiahnutie výrobku z trhu a následnú likvidáciu.

Revizia dokumentu

Je potrebné robiť aj revíziu tohto dokumentu?
Ak áno kedy?

Karta bezpečnostných údajov musí byť vždy aktuálna a súhlasiť s výrobkom ku ktorému patrí. Musí byť uložená a archivovaná na prevádzke.

Áno revíziu a aktualizáciu je potrebné vykonávať vždy keď sa vyskytnú nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť manažment rizík alebo sa vyskytnú nové informácie o nebezpečenstve, po zmene legislatívy, uložení obmedzení a iných zmien a skutočností.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.