• Posúdenie bezpečnosti
    alebo hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku

Co je to

Čo je to posúdenie bezpečnosti?

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok. Pri tomto sa berie hlavne do úvahy: celková prezentácia výrobku, označenie samotného produktu, návod na použitie alebo likvidáciu a všetky iné indikácie. Tiež aj informácie poskytnuté zodpovednou osobou, ktorá vyrába alebo umiestňuje produkty na trh a ktoré určuje legislatíva.

Posúdenie bezpečnosti alebo hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku je postup, ktorý je nutný na preukázanie zhody kozmetického výrobku s požiadavkami legislatívy a platných noriem. Výrobcovia, distribútori alebo iné zodpovedné osoby, pred uvedením kozmetického výrobku na trh musia zabezpečiť, aby bola na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť. Taktiež musí byť vypracovaná správa o  bezpečnosti kozmetického výrobku v súlade s požiadavkami, ktoré určuje legislatíva a platné normy. Výstupom posúdenia bezpečnosti je zabezpečenie a otestovanie toho, že predpokladané používanie kozmetického výrobku na základe zložiek, ktoré sa v ňom nachádzajú nespôsobia žiadnu ujmu na zdraví.

Pri hodnotení bezpečnosti kozmetického výrobku sa využíva primeraný prístup založený na preukázateľnosti dôkazov na účel preskúmania relevantných údajov zo všetkých existujúcich zdrojov.

Posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku vykonáva len osoba, ktorá vlastní diplom, alebo iný doklad o dosiahnutej kvalifikácii. Tento doklad je nadobudnutý ukončením vysokoškolského štúdia v odbore teoretickej a  praktickej farmácie, toxikológie, medicíny alebo podobného odboru, alebo štúdia.

Kedy potrebujem

Kedy potrebujem využiť túto službu?

Službu hodnotenia bezpečnosti výrobku potrebuje využiť zodpovedná osoba, ktoré umiestňuje výrobky na trh pri každom novom kozmetickom výrobku, ešte pred umiestnením na trh. Posúdenie bezpečnosti je potrebné vykonať vždy pri každom novom kozmetickom výrobku ešte pred umiestnením na trh alebo pri zmene receptúry.

Je dokument povinny

Je tento dokument povinný?
Ktorá legislatíva o tomto hovorí?

Hodnotenie alebo posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku  je povinné a musí byť v  súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. Okrem legislatívnych predpisov aj s požiadavkami o zásadách správnej laboratórnej praxe uplatňovaných v  čase vypracovania štúdie alebo s  inými medzinárodnými normami, ktoré boli Komisiou alebo ECHA uznané za rovnocenné.

Hovoria o tom nasledovné právne predpisy:

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

Právne predpisy a iné dokumenty, ktoré sa týkajú hodnotenia bezpečnosti:

  • Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/674/EÚ k usmerneniam k prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
  • Posúdenie bezpečnosti – usmernenie SCCP
  • Hodnotenie bezpečnosti pre výrobky pre deti do troch rokov – usmernenie Rady Európy Resolution CM/ResAP(2012)1 on safety criteria for cosmetic products intended for infants

Co mi hrozy

Čo mi hrozí ak tento dokument nebudem mať?

Sankcie a pokuty hrozia v prípade ak zodpovedná osoba či už právnická alebo fyzická umiestňuje kozmetické produkty na trh ignoruje legislatívu a povinné požiadavky či úmyselne alebo nevedome. Týka sa to aj prípadu  keď nemá na všetky kozmetické výrobky vykonané posúdenie bezpečnosti kozmetického výrobku podľa platných noriem. Výšku pokuty určia kontrolné úrady verejného zdravotníctva SR. V prípade opakovaného porušenia platných predpisov sa táto pokuta niekoľkonásobne navyšuje.

Revizia dokumentu

Musím daný dokument aj uplatňovať na prevádzke?

Je potrebné robiť aj revíziu tohto dokumentu?

Daný dokument sa musí dôkladne uložiť na prevádzke a archivovať. Vždy pri vyžiadaní kontrolného úradu musí byť k dispozícii a všetky údaje musia byť aktuálne a platné a musia súhlasiť s vyrábaným produktom.

Správa o  bezpečnosti kozmetického výrobku musí byť aktualizovaná s ohľadom na doplňujúce dôležité informácie, ktoré sa objavia následne po uvedení výrobku na trh. Aktualizácia sa vykonáva vždy pri vykonaní zmien v receptúre teda zložení výrobku.

Pre koho sú naše služby určené

Handmade

Handmade výrobcov

Pre najmenších výrobcov kozmetiky, ktoré majú užšie portfólio výrobkov a svoje produkty predávajú na rôznych akciách a v obchodoch špecializovaných na predaj domácich produktov.

Maly vyrobcovia

Malých výrobcov

Pre väčších výrobcov kozmetiky, ktorý svoje produkty už predávajú aj v obchodnej sieti hlavne na domácom trhu.

Velky vyrobcovia

Veľkých výrobcov

Pre najväčších výrobcov kozmetiky aj medzinárodných výrobcov, ktorý majú široké portfólio produktov a svoje produkty predávajú na území SR aj v zahraničí v obchodných sietiach.

Distributory kozmetiky

Distribúrov

Pre distribútorov kozmetických výrobkov, ktorý dovážajú kozmetické výrobky zo zahraničia a predávajú ich na trhu SR, buď priamo alebo aj skladujú pred distribúciou.